Saturday, March 21, 2009

Video of the Day - Akiyama v. Nagata

Here is Yoshiro Akiyama v. Katsuhiko Nagata from K-1: Hero's 5 which took place on 5/3/06. Akiyama fights Alan Belcher at UFC 100.

No comments: